Avloppsfilmning

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB är Auktoriserad Rörinspektör genom STVF

Att göra en filmning av fastighetens olika rörsystem gör att man både kan se hur dom ser ut invändig, upptäcka eventuella blockeringar och obstruktioner som orsakas av skadedjur eller andra hinder. Men även med våra kameror som är utrustade med sondningsutrustning avgöra hur rören är lagda, åt vilket håll dom går samt vilket djup avloppsrören ligger på i förhållande till marknivån ( utomhus ) eller golvnivån ( inomhus ).

Genom att inspektera rören kan man upptäcka eventuella problem som kan orsaka allvarliga skador på fastigheten men även förhindra att dåliga rör leder till hälsorisker genom att ex avloppsvatten läcker ut samt förebygga allvarliga problem genom att upptäcka eventuella skador, stopp och läckage i tid. Det som förekommer väldigt ofta är sprickor i gamla Gjutjärnsrör, Höganäs tegelrör samt Betongrör eller förskjutningar på rören och detta sker främst i skarvarna.

Utomhus så markerar vi med markspray hur rörsträckan är lagd samt markerar på marken djupet på avloppsröret och inomhus så markerar vi med ex maskeringstejp hur rörsträckningen är lagd samt skriver ut vilket djup avloppsrören ligger på.

Detta är viktig information som kan hjälpa fastighetsägaren att fatta välgrundade beslut om underhåll och uppgraderingar, värdefull information om rörens skick och funktion så att det bättre går att planera för ett eventuellt framtida byte eller övrig åtgärd, en investering som ser till att säkra fastighetens långsiktiga värde som helst ska göras innan det orsakat skada på fastigheten. Att inspektera sina avlopps- och vattenrör regelbundet är en enkel metod som kan förebygga stopp och problem samt upptäcka problem i god tid.

Olika rörledningar i en fastighet kan med fördel filmas / inspekteras för att få en tydligare uppfattning om hur det är ställt med respektive rör.

Det kan vara aktuellt med ex Filmning / Tv inspektion av Exampelvis enligt nedan:

Avloppsrören / Spillvatenrören: Som ligger under fastighetens betonggolv eller i betongplattan i fastigheten. Dessa avloppsrör som även kallas för Samlingsledning när dom ligger under fastigheten och när dom ligger utanför fastigheten kallas dessa ledningar ” rör ” för Servicledningar.

Dagvattenrör som är kopplat mot Stuprör: Rören som är kopplade mot stuprören som kommer från takets avvattning som ska vara kopplat mot dagvattenbrunnen eller mottagaren av dagvatten.

Dagvattenrör som är kopplat mot ex källarnedgångens Spygatt golvbrunn på utsidan av fastighet: Källarnedgångens spygatt som ska vara kopplat mot dagvattenbrunnen eller mottagaren av dagvatten

Garagerännan som brukar ligga framför ex garageport eller garagenedfart: Ska vara kopplat mot dagvattenbrunnen eller mottagare av dagvatten.

Dräneringsrören som ska ligga nedanför ex husklacken: Ska vara kopplat mot dagvattenbrunnen eller mottagare av dagvatten.

Det förekommer ofta Läckage i ex avloppssystem utan att vi vet om eller känner till att det faktiskt är så. Detta kan uppkomma / uppstå på grund av att rören blivit gamla, materialet uttjänt, slitna men kan även bero på att marken har rört på sig / satt sig så att exempelvis rörmuffar glider isär och det uppstår läckage genom att inte muffen sluter tätt.

Det kan genom den här glipan likaså tränga in jord, sten, grusmaterial och ex rötter etc..som i sin tur kan orsaka stopp genom att det lägger sig i rörets botten eller rötter som sticker in i röret och på så sätt hindrar transportören (vattnet) att transportera exempelvis papper när man spolat i toaletten.

Eftersom det är omöjligt att se rörens skick utifrån kan det vara svårt att bedöma vilket skick de faktiskt har. Läckage uppkommer som vanligast i skarvarna på rören. En Filminspektion / Filmning kan hjälpa dig se skicket på dina rör och hantera eventuella skador eller brister innan ett läckage uppstår.

Inspektion / Filmning vid köp eller försäljning av Fastighet av Avloppsrör

Det kan även vara passande att Inspektera / Filma ex fastighetens avloppsrör om du köper en  fastighet eller om du funderar på att sälja din fastighet. Det kan bespara bekymmer både för säljare men även för köpare så att  man är medveten om hur det är ställt med ex fastighetens avloppsrör.

Hållbarhetstiden för ett vanligt avloppsrör varierar beroende på om dom finns i fastighetens olika bjälklag i golv eller väggar. Om dom ligger under fastigheten i eller under betongplattan eller om dom ligger i marken utanför fastigheten samt dess material som oftast består av gjutjärn, betong eller höganästegel men hållbarhetstiden är som oftast 30-50år. Med tiden kan dock rör och ledningar ställas inför en rad utmaningar som alla innebär en yttre åverkan och kan leda till en minskad livslängd eller direkta driftstörningar. Exempel på några sådana scenarior är:

Påbyggnader / Sedimentering / Avlagringar i rören

Påbyggnad / Sedimentering kan exempelvis bero på bristfällig fettavskiljning eller höga fetthalter i avloppsvattnet, men även felaktig dimensionering som med tiden ger en otillräcklig självrensning av exempelvis avloppsrören. Det kan även förekomma genom inträngning av kringfyllnadsmaterial som tränger in i ledningen genom otätheter.

Skarvförskjutningar i rören där vi har Axiell fogföskjutning ( längsförskjutning ) och Radiell fogförskjutning ( tvärförskjutning )

Dessa förskjutningar kan bero på att rören inte monterades korrekt vid installationstillfället eller på en yttre åverkan genom att marken med tidens gång har satt sig, rötter tränger in i rören genom skarvarna etc…

Ytskada

Drabbar i framförallt betongrör, lergodsrör ex höganäslergodsrör samt även gjutjärnsrör. Detta är något som sker naturligt med tiden. Dessa angrepp är alltid som mest påtagliga efter ca 40-50 år. Man vill verka för att byta ut sina rör innan man får problem genom att exempel läckage orsakat en skada som kunde förhindrats om man i förebyggande syfte bytt ut rören i tid likt en underhållsplan som exempelvis många bostadsrättsföreningar ( Brf:er ) har och följer. Detta för att just förhindra och minimera skador på fastigheten.

Man bör byta ut ens avloppsrör innan de påvisar tydliga tecken på håligheter eller brott. En av de tydligaste indikationerna på att det kan finnas brott och håligheter i ett avloppsrör att marken sjunker. Att det bildas små slukhål men även att det är en ökad aktivitet från råttor som nu hittar andra vägar ut från avloppsrören genom små glipor i ex muffanslutningar, eller mindre sprickor. Råttorna gräver sedan små gångar längs med avloppsröret för att sedan om man har otur ta sig vidare in i fastigheten.

Rötter i rören

Rötter i rören är ett av de mest förekommande problemen med nedgrävda avloppsrör. Rötterna tränger helt enkelt in genom skarvarna i rören för att sedan leta sig vidare och åsamka både driftproblem, stopp och kan slutligen mynna ut i översvämningar i fastighet på grund av att det blir stopp i rören. I händelse av att detta inte uppmärksammas med en rörinspektion och kan åtgärdas i tid leder det även till att rötterna förskjuter röret och tom knäcker dem.

Installationsföretagen

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.