Vatten & Avloppsarbeten

Energibesparing för hus och hem
Kvalite Miljö Ansvar Service Uppföljning Trygghet

Alla fastigheter med kommunalt vatten och avlopp har en eller flera olika sk förbindelsepunkter i gatan. Dessa punkter ligger ungefär 0,5 meter utanför fastighetens tomtgräns. Har man en egen vattentäckt (borrad) brunn så finns det med största sannolikhet utsatt på tomtkartan eller markerat på något annat sätt.

Vi utför vatten- och avloppsarbeten i Göteborg, Partille, Lerum, Mölnlycke, Kungälv, Härryda, Mölndal, Kållered, Öckerö, Kungsbacka samt övriga kommuner inom Västra Götalands län. Kontakta oss via formuläret för mer information om vatten och avlopp i Göteborg eller ring oss på 031-33 68 211.

Inkommande vatten brukas räkna till det vatten som vi får i våra kranar och det vatten som vi dricker.

Det kan vara kommunalt vatten eller vatten från egen täckt. Om man vill komplettera egen vattenförsörjning med kommunalt vatten måste man hålla båda dessa system åtskilda. Eventuella bakterier kan i annat fall förorena hela det kommunala vattenledningssystemet, man får höra efter med det kommunala vattenverket. Fastighetsägare som har haft egen vattentäkt och vill ansluta till det kommunala vattenledningssystemet bör därför låta en VVS-installatör provtrycka och även desinficera(klorera) husets vattenledningsnät före inkoppling.Fastighetsägaren ombesörjer själv med anlitad entreprenör inkoppling från fastigheten till den kommunala förbindelsepunkten i gatan. Också om det skulle uppstå läckage eller något annat problem med Inkommande vatten, Dagvatten eller Spilvatten innanför tomtgräns så måste man själv ombesörja att få åtgärdat problemet.

Man bör alltid anlita rörläggare som har dokumenterad erfarenhet av rörläggning – så att man får det korrekt utfört.

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från bland annat tak, hårgjorda ytor, gårdsytor, parkmark, vatten från gator, även vatten som kommer från olika dränerings anordningar ex grunddränering från fastigheter, hus, garageplattor, ytdränering av vattniga trädgårdsytor mm.

Det kan vara kommunalt anslutet till det kommunala vattenledningsnätet men kan också tas om hand genom en s.k stenkista. En stenkista är i princip en grävd grop anpassad till det behov som erfordras för en specifik fastighet. När gropen är grävd så läggs det ner en markduk som täcker den uppgrävda ytan detta görs för att förhindra att den slammar igen utifrån av omgivande jord, ler eller moränlager, för att sen fylla den med sten av lämplig storlek, makadam 8/16 – 16/32. Dagvattenrören från berörd fastighet ansluts till stenkistan. Dagvattnet kommer att fylla ut hålrummen mellan stenarna och infiltreras sedan långsamt ut till marken runtomkring. Vattnet som ansluts till stenkistan och infiltreras ut till omgivande mark skall inte vara mer nedsmutsat än det som naturen ger, regn och smältvatten.

BDT-vatten (avloppsvatten från bad, dusch och tvättvatten) är inte lämpligt att ansluta till en sådan stenkista. BDT-vatten kallas också för gråvatten, BDT-vatten kan renas med andra metoder exempelvis genom avloppsinfiltration. I vanliga fall så blandas BDT-vatten med det avloppsvatten som fastigheten producerar, vilket ger ett så kallat blandat avloppsvatten, även kallat svartvatten.

Spillvatten är den del som kommer ifrån diskhoar, toaletter, duschar, tvätt och vissa processer i industrin.

Spillvatten renas i reningsverk till skillnad från dagvatten som ofta leds ut direkt i olika vattendrag, sjöar och floder. För att en fastighet skall kunna bildas om man har tänkt och ha vatten och avlopp i den så måste den kunna förses med någon form utav anordning för vatten och avlopp. Man skiljer mellan två olika system när det gäller avlopp, i det ena tar man hand om spillvattnet (enligt) ovan och i det andra regnvattnet. Om fastigheten skulle ligga inom ett detaljplanerar bostadsområde med kommunalt vatten och avloppsverk är samtliga fastigheter skyldiga att ansluta till kommunens ledningsnät. Skulle detta inte vara möjligt måste fastigheten förses med en såkallad enskild avloppsanläggning.

Man måste också tänka på att oavsett vilket avloppssystem du än vill, kan eller har skyldighet att använda måste det utföras enligt de statliga byggnadsreglerna. Dessa säger att allt avloppsvatten som kommer från en byggnad måste tas om hand på ett sådant sätt att vattendrag inte förorenas, och så att vi inte orsakar olägenheter för oss själva eller att det skulle drabba andra.

Avloppsvatten är en gemensam benämning på dräneringsvatten, regnvatten och spillvatten ( i regel förorenat) som leds bort i rörledning.

Separering av dagvatten och spillvatten

Många kommuner bedriver idag ett separeringsarbete där dag och spillvattnet ska tas om hand i egna ledningar från fastigheten, i dagsläget så går dagvattnet från många fastigheter ut till samma ledningsnät som spillvattnet. Att detta i sin tur kan få stora konsekvenser och har många nackdelar, finns det många bevis för. Där många enskilda hushåll och fastighetsägare stora som små har drabbats hårt.

Vid kraftig nederbörd kan dagvattenflödet öka snabbt och vara flera 100 gånger större än spillvattenmängden. När denna enorma mängd dagvatten leds in i spillvattennätet så kommer smutsigt spillvatten och betydligt renare dagvatten att blandas. Detta resulterar i en överbelastning på spillvattennätet och pumpstationerna som pumpar spillvatten till pumpstationerna hinner inte pumpa allt vatten som rinner till. Stationerna blir översvämmade och vattnet leds orenat ut i nödutlopp i diken, sjöar, floder eller havet.

Vid stora regnmängder kan fastigheter på gator som har både spill och dagvattenledningar,men där inte alla fastigheter kopplat in sig på sina respektive spill och dagvattenserviser drabbas av översvämningar. Detta gäller i största grad i dom bostadsområden där kommunen ännu inte har hunnit lägga om och separera dag och spilvattennätet. I dom drabbade områdena hinner inte spillvattenledningarna i gatan inte leda bort allt vatten. Avloppsvattnet kan då tränga upp genom fastighetens olika avlopp ex genom källarens golvbrunn (finns vattenlås att köpa till som har en flottör som stänger till vid eventuellt bakåtflöde/tryck). men det kan även komma upp avloppsvatten genom toaletten och andra anslutningar i framförallt källaren.

Installationsföretagen

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.