Dränering & Värmeisolering av husgrunder

Vi utför dräneringsarbeten i följande kommuner:

Göteborg, Partille, Lerum, Mölnlycke, Kungälv, Härryda, Mölndal, Kållered, Öckerö, Kungsbacka samt övriga kommuner inom Västra Götalands län.

Energibesparing för hus och hem
Kvalite Miljö Ansvar Service Uppföljning Trygghet

En fungerande dränering är viktig för att inte fukt, mögel och vattenskador ska uppkomma.

Ett hus som är 30 år eller äldre har med stor sannolikhet en dränering som inte fungerar som den ska.Tegelrör som inte leder bort något dräneringsvatten, asfalt på källarvägens utsida som gör så att fuktigheten inte kan regleras, ingen markduk/geoduk som separerar jordmaterial från makadamen som ska omge dräneringsrören, inte rätt fall mot dagvattenbrunnen om minst 5 mm per meter. Detta är bara några faktorer som spelar en viktig roll för hur en riktigt gjord dränering ska vara utförd för att fungera bra.

Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga värmeisoleringsegenskaper.

Pordrän har högvärdig värmeisolering och denna är beständig.

Värmeisoleringen, rätt applicerad på utsida källarvägg, är en av grundförutsättningarna för ett torrt, varmt och energisnålt byggande.

Fuktisolering som begrepp har flera dimensioner. Dels avses fuktisolering av själva Pordrän-materialet. Detta uppnås genom det bindemedel som omsluter pordränkulorna. Fukt tränger inte in i Pordränkulorna varför värmeisoleringen bibehålls. Dels fuktisolering av byggkonstruktioner som uppnås genom att pordränmaterialet är.

Kraftigt vattendränerande. Kondens- och markvatten rinner vertikalt till dräneringsrören istället för in mot väggen.

Har minimal kapillär stighöjd. Fuktiga jord- och lermassor påverkar inte funktionen.

Högvärdigt värmeisolerande. Bakomliggande vägg förblir varm. Kondenspunkten flyttas ut i Pordränskivan.

För 30 år sedan hade man inte kunskapen och materialet om hur man på bästa sätt gjorde en korrekt utförd dränering och husgrund. Andra faktorer som har betydelse för hur en dränering fungerar och hur husgrunden mår är i vilket jordmaterial eller bärlager fastigheten står i. På en rullstensås eller grusås är materialet dränerande i sig varpå fastigheten och fastighetens källarplan kan vara i bättre skick, medans om fastigheten står på lera eller moränjord är det mer noga att dränera fastigheten.

Fukt kan leda till allvarliga skador

Fuktskador i byggkonstruktionen uppkommer p.g.a. att materialet som finns i väggar och golv inte tål de naturliga fuktbelastningarna som ditt hus utsätts för. Det kan vara allt från markfukt, regnvatten, utandningsluft eller matlagning.

Att dränera om en fastighet på rätt sätt är dyrt.

Men att inte göra en dränering Fackmannamässigt utfört blir som att slänga pengarna i sjön.

Tänk vilken mardröm att få göra om en dränering när marken är återställd, altanen är färdigbyggd, stenläggningen är klar och trädgården återställd. För att det med tiden skulle visa sig vara felaktigt utförd eller att det har använts falaktigt material.

Dränering med pordränmaterial

Pordränmaterialet, utvecklat och använt sedan mitten av 60-talet, är ett sammansatt material av EPS – expanderad polystyren och bindemedel. Materialet har sina givna användningsområden i byggnadskonstruktioner under mark där man eftersträvar en kombination av hög vattendränering och god värmeisolering. Materialet är mycket väl beprövat och egenskaperna sedan länge dokumenterade av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Funktionen är därefter ett resultat av arbetsutförande, en kedja av arbetsmoment, som vart och ett måste utföras på ett omsorgsfullt och yrkesmässigt sätt.

Pordrän är den fuktskyddade skivan.

En värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.

Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel.
Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader.

Pordrän ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi. Den används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag. Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Pordrän används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget.
Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt.
Pordrän är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

Pordrän är…

  • Den fuktskyddade skivan
  • Värmeisolerande
  • Dränerande
  • Kapillärbrytande
  • Stötupptagande
  • Miljövänlig
  • Typgodkänd

Att investera i en korrekt utförd dränering med rätt material och fackmannamässigt kunnande lönar sig i längden.

Sävedalens VVS Rör & Grävarbeten AB fotodokumenterar hela arbetsprojektet där även en karta med koordinater, djup och lägen på inkommande VA och spillvatten finns markerade. Även andra El, Tele ledningar, Inkommande elkabel till fastighet. Fjärrvärme, Gas, Bredband, Telekabel och Dagvattenbrunn finns utmarkerade. Kunden/beställaren kommer att få på en USB med dokumentation som fungerar som minnesbilder, vid eventuella tillbyggnader och kanske ytterligare grävarbeten. Denna dokumentation kan bli viktig i framtiden, fungerar som en minnesbank men kan även som en värdehandling vid försäljning av fastigheten.

Installationsföretagen

Enkelt att få hjälp!

Kontakta Oss! Beskriv Ditt Ärende! Vi Bokar Servicetid. Arbetet Utförs.